REVITALISERING VAN EEN VERGRIJZEND PLATTELANDSDORP

CENTRUMPLAN ZEGGE

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :
Behoud van gevarieerde dorpsgemeenschap

Het dorp Zegge heeft zoals vergelijkbare kleine kernen te maken met vergrijzing, ontgroening en het verdwijnen van steeds meer commerciële en maatschappelijke voorzieningen. In antwoord daarop is in samenwerking met de Provincie een integraal dorpsontwikkelingsprogramma (iDOP) opgesteld. Een van de projecten was de versterking van het kerkplein. Dat vormt het hart van Zegge en is ook de plek waar de Mariakapel staat. Zegge staat bekend om zijn Maria-bedevaart en trekt in de maanden mei en oktober veel toeristen. Het plein diende daarom aantrekkelijk en wervend te worden met de mogelijkheid tot het houden van evenementen.

Het woonaanbod van Zegge is te eenzijdig. Demografische ontwikkelingen zorgen ervoor dat jongeren en ouderen wegtrekken. Het sociale leven komt hierdoor onder druk te staan. Om dit tegen te gaan moesten zowel starters- als seniorenwoningen worden gebouwd. Dat moest gepaard gaan met een passende zorg- en welzijnsstructuur en een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van de omgeving.

Goede voorzieningen vergroten leefbaarheid

Het project betekent een enorme boost voor de leefbaarheid van Zegge. Niet alleen omdat het voorzieningenniveau is uitgebreid, maar ook omdat het kerkplein aan betekenis heeft gewonnen. In het project is tevens een supermarkt opgenomen.

De Mariakapel neemt door de vorming van de pleinwanden in het ontwerp een prominente positie in. De toevoeging van zowel senioren- als starterswoningen zorgt voor diversiteit in de woningvoorraad. Doordat beide doelgroepen nu samen aan het plein wonen, ontstaat een plek die maatschappelijke meerwaarde biedt. In het wooncomplex zijn, naast senioren- en starterswoningen, ook een steunpunt voor ouderen en een supermarkt gerealiseerd.

Projectinformatie:

Programma:

26 Seniorenappartementen
14 Starterswoningen
Steunpunt
Supermarkt

Opdrachtgever:

Thuisvester Oosterhout

Fotografie:

Filip Dujardin